Dział handlowy: tel. +48 (58) 303 60 33, kom. +48 502 815 929

Zawiadomienie o przekształceniu

Gdańsk, dn. 1.06.2022 r.

BLACK WATER ENERGIA S.A. 
(poprzednio: „ BLACK WATER ENERGIA SP. Z O.O.)
ul. Nieborowska 46/27
80-034 Gdańsk

ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU

Szanowni Państwo,
Działając w imieniu „BLACK WATER ENERGIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dawniej: „ BLACK WATER ENERGIA” Sp. z o.o.) niniejszym uprzejmie zawiadamiamy, iż w dniu 1 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisu przekształcenia spółki „BLACK WATER ENERGIA Sp. z o.o. (KRS 0000269144) w spółkę akcyjną pod firmą: „BLACK WATER ENERGIA” Spółka Akcyjna (KRS 0000974601).


Na dowód powyższego przesyłamy Państwu informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z KRS nr 0000974601 dot. „BLACK WATER ENERGIA” S.A. udostępnioną adresem https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html.


Począwszy od dnia 1.06.2022 r. roku spółce „BLACK WATER ENERGIA” S.A. z siedzibą w Gdańsku jako spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem do ww. dnia pozostawała spółka „BLACK WATER ENERGIA” Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, iż zmianie uległy forma prawna, brzmienie firmy (nazwa) Spółki oraz jej numer KRS, natomiast pozostałe dane, tj. adres oraz numery NIP i REGON pozostały bez
zmian.


Aktualne dane rejestrowe Spółki to:


BLACK WATER ENERGIA Spółka Akcyjna
ul. Nieborowska 46/27, 80-034 Gdańsk
NIP: 5832962338
REGON: 220342724
KRS: 0000974601


Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zaktualizowanie w posiadanych przez Państwa bazach danych wszelkich informacji odnoszących się dotychczas do spółki przekształcanej
na ww. dane oraz ich stosowanie w dalszej korespondencji oraz wzajemnych rozliczeniach.

Niniejsze pismo ma charakter wyłącznie informacyjny, albowiem przekształcenie Spółki pozostaje bez wpływu na jakiekolwiek łączące z Państwem stosunki prawne, w tym zawarte umowy.
Tym samym nie ma konieczności sporządzania jakichkolwiek porozumień, aneksów, czy też innych zmian do łączących nas z Państwem umów w celu ujawnienia ww. okoliczności, w tym zmiany danych Spółki.


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.


Z poważaniem,

Załącznik: Informacja odpowiadająca aktualnemu odpisowi z KRS nr 0000974601 dot. „BLACK WATER ENERGIA” S.A. udostępniona adresem https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

zawiadomienie o przekształceniu w wersji PDF

Transformatory po ECO dyrektywie

Zgodnie z dyrektywą unijną, która weszła w życie w lipcu 2015r. użytkownicy, jak i dostawcy zobowiązani są do obrotu transformatorami zgodnymi z powyższą dyrektywą.

W naszej ofercie posiadamy transformatory wg powyższej dyrektywy.

Odnośnie szczegółowych zapytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Black Water Energia S.A.
ul. Nieborowska 46/27, 80-034 Gdańsk
tel. 0 58 303 60 33, fax. 0 58 739 70 86, kom. 509 847 426